Prevence sociálně patologických jevů

Období školního vzdělávání má významnou funkci v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Základními cíli strategie primární prevence sociálně patologických jevů jsou výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvoj sociálních kompetencí dětí. Školní metodičkou prevence je Mgr.Jindřiška Demková.

Mezi sociálně patologické jevy, na jejichž minimalizaci se prevence zaměřuje, patří:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita,delikvence,vandalismus aj. formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a cigaret), anabolik a medikamentů
 • netolismus (virtuální drogy) a gambling (patologické hráčství)
 • divácké násilí
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí.

Ve škole je organizována tzv. primární prevence, která zahrnuje veškeré konkrétní aktivity s cílem předejít problémům a následkům, jež jsou spojeny se sociálně patologickými jevy. Důraz je kladen zejména na specifickou primární prevenci, tj. systém aktivit a služeb, které se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj. Dále pracujeme v oblasti nespecifické primární prevence. Tou se rozumí aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjet nadání a zájmy a provozovat pohybové a sportovní aktivity. Tato část prevence není specificky zaměřena a zahrnuje tedy všechny žáky školy. V tomto školním roce jsme se kromě pravidelných aktivit zapojili do projektu Jsme v pohodě, který je zaměřený na prevenci šikany.